Press Release

Kiadis Pharma stelt de prijs voor de beursgang op EURONEXT met succes vast op EUR 12,50 per aandeel en haalt daarbij EUR 32,7 mln. op

July 1, 2015 at 11:00 AM EDT

Amsterdam, 1 juli 2015 – Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis Pharma” of de “Vennootschap”), een biofarmaceutische onderneming die innovatieve cellulaire immunotherapieën ontwikkelt die zich in de klinische ontwikkelingsfase bevinden, kondigt vandaag aan dat haar gewone aandelen (de “Aandelen”) die bij haar eerste openbare aanbieding voor verhandeling op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (de “Beursgang” of de “Aanbieding”) worden aangeboden, worden geprijsd op EUR 12,50 per Aandeel.

Kiadis Pharma zal 2.613.636 nieuwe Aandelen uitgeven, waaronder Aandelen die voortvloeien uit de volledige uitoefening van de uitbreidingsoptie. De aanbiedingsprijs is vastgesteld op EUR 12,50 per Aandeel. Rekening houdend met de aanbiedingsprijs en de reeds bestaande aandelen heeft de Vennootschap bij de beursnotering een marktkapitalisatie van EUR 166,4 mln. De bruto-opbrengst voor de Vennootschap bedraagt circa EUR 32,7 mln.

Voorts is aan de Sole Global Coordinator, handelend namens de Underwriters, een overtoewijzingsoptie toegekend voor de uitgifte van nog eens maximaal 392.045 Aandelen tegen de aanbiedingsprijs, het equivalent van circa EUR 4,9 mln., teneinde shortposities af te dekken die ontstaan als gevolg van mogelijk in verband met de Aanbieding gedane overtoewijzingen en teneinde (eventuele) stabilisatietransacties af te dekken (de “Overtoewijzingsoptie”). Indien de Overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de totale bruto-opbrengst circa EUR 37,6 mln. bedragen.

Het orderboek was goed gevuld, waarbij de vraag zowel van algemene als van specialistische beleggers uit Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Verenigde Staten komt. Een totaal van 599.235 Aandelen is aan particuliere beleggers uit Nederland en België toegekend, vertegenwoordigend circa 20% van de totale Aanbieding.

Kiadis Pharma wordt morgen, 2 juli 2015 (de “Verhandelingsdatum”), aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel genoteerd onder het tickersymbool “KDS”. Ook zal naar verwachting dan de handel starten.
50100441 M 15527318 / 4

Manfred Rüdiger, PhD, Chief Executive Officer van Kiadis Pharma: “We zijn zeer opgetogen over onze beursnotering aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Deze succesvolle beursgang zal ons in staat stellen onze klinische proeven met ATIRTM101 voort te zetten en helpen om onze mogelijk levensreddende behandelingen zo snel mogelijk op de markt te brengen ten behoeve van de duizenden patiënten met bloedkanker en erfelijke bloedaandoeningen die een transplantatie zo ongelooflijk hard nodig hebben.”
“We willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om onze huidige investeerders te bedanken voor hun blijvende ondersteuning en om onze nieuwe investeerders welkom te heten. We kijken ernaar uit om met hun steun de Vennootschap en haar productkandiaten verder te ontwikkelen.”

Mark Wegter, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kiadis Pharma: “Het succes van deze beursgang en de grote belangstelling van zowel institutionele als particuliere beleggers getuigen van het potentieel van ATIRTM en onderstrepen het vertrouwen dat investeerders in de Vennootschap hebben. Er is een duidelijke vraag naar een product als ATIRTM, en dankzij deze succesvolle fondsenwerving kunnen we verdergaan met de ontwikkeling ervan. Wij kijken uit naar deze volgende spannende stap in de ontwikkeling van de Vennootschap.”

Resultaat van de Aanbieding

  • De aanbiedingsprijs voor de Aanbieding is vastgesteld op EUR 12,50 per Aandeel, die geldt voor zowel particuliere als institutionele beleggers.
  • Het totale aantal uitgegeven Aandelen bedraagt 2.613.636 Aandelen, waaronder 340.909 Aandelen die voortvloeien uit de volledige uitoefening van de uitbreidingsoptie. Daarnaast kunnen na de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie nog eens maximaal 392.045 Aandelen worden uitgegeven. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum.
  • Aan particuliere beleggers is circa 20% van het totale aantal toegekende Aandelen toegekend. Aan particuliere beleggers is 70% van de door hen aangevraagde Aandelen toegekend.
  • Als gevolg van deze beursgang heeft Kiadis Pharma een bruto-opbrengst van circa EUR 32,7 mln. opgehaald. Tezamen met de bestaande aandelen bedraagt het aantal uitstaande aandelen (vóór de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie) 13.308.144 wat bij de beursnotering een marktkapitalisatie vertegenwoordigt van circa EUR 166,4 mln.
  • Bepaalde bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en de nieuwe investeerder Nyenburgh Investment Partners hebben zich verbonden bij de Aanbieding in te schrijven voor een totaalbedrag van EUR 12 mln. Aan hen zullen alle Aandelen waartoe zij zich hebben verbonden worden toegekend, vertegenwoordigend 959.997 Aandelen. De bestaande aandeelhouders van de Vennootschap die per de datum van het prospectus 3% of meer van de op dat moment uitstaande aandelen hielden, zullen per de Noteringsdatum de volgende deelnemingen hebben:

 

  Aandelen in bezit per Noteringsdatum
  Total
Esprit Nominees Limited Lenildis Holding B.V. 3,073,050
Lenildis Holding B.V. 1,967,694
Life Sciences Partners B.V. 1,598,195
Life Sciences Partners II B.V. 1,196,723
Alta Partners VIII 858,562
Quest for Growth N.V. 508,799
N.V. NOM 407,049

 

  • De handel in de Aandelen Kiadis Pharma op de gereglementeerde markten van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het tickersymbool “KDS” gaat naar verwachting morgen, 2 juli 2015, van start op basis van “if-and-when-issued”. Betaling en levering van de Aandelen geschiedt naar verwachting op vrijdag 3 juli 2015.
  • Kempen & Co trad op als Sole Global Coordinator, en Kempen & Co en KBC Securities traden samen op als Joint Bookrunners. Peel Hunt was aangesteld als Co-Manager. Kempen & Co, KBC Securities en Peel Hunt zijn gezamenlijk de Underwriters. Kempen & Co treedt ten aanzien van de Aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel tevens op als stabilisatie- en, noteringsagent en als betaalkantoor.
  • De Vennootschap verwacht de netto-opbrengst van de Aanbieding onder meer aan te wenden voor de verdere klinische ontwikkeling van ATIRTM101, een eerste klinische studie met ATIRTM201, de optimalisering en automatisering van het productieproces, werkkapitaal behoeften en algemene bedrijfsdoeleinden.
  • Dit persbericht dient tevens als de pricing statement met betrekking tot de Aanbieding en is ingediend bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”). Dit persbericht is ook beschikbaar op de website van Kiadis Pharma (www.kiadis.com).

Stabilisatie

In verband met de Aanbieding kan Kempen & Co of een van haar agenten (maar is daartoe niet verplicht) als “Stabilisation Agent” namens de Underwriters, en voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan, Aandelen overtoewijzen of andere transacties afsluiten teneinde de beurskoers van de Aandelen op een hoger niveau te ondersteunen dan het niveau dat mogelijk anders op de open markt zou gelden. De Stabilisation Agent is niet gehouden deze transacties aan te gaan, en deze transacties kunnen worden afgesloten op een effectenbeurs, over-the-countermarkt, aandelenbeurs (waaronder Euronext Amsterdam en Euronext Brussel) of anderszins en kunnen worden aangegaan op ieder moment gedurende de periode die aanvangt op de Noteringsdatum en eindigt uiterlijk 30 kalenderdagen daarna. De Stabilisation Agent noch een van haar haar agenten is verplicht stabilisatietransacties af te sluiten. Er wordt geen garantie gegeven dat stabilisatietransacties zullen worden aangegaan. Wanneer met dergelijke stabilisatietransacties wordt aangevangen, kunnen zij op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving daarvan worden beëindigd. Behoudens voor zover op grond van wet- of regelgeving is vereist, zijn de Stabilisation Agent en haar agenten niet voornemens de omvang van eventuele gedane overtoewijzingen en/of stabilisatietransacties ingevolge de Aanbieding openbaar te maken. In het kader van de stabilisatietransacties kan de Stabilisation Agent Aandelen overtoewijzen tot maximaal 15% van het totale aantal in de Aanbieding verkochte Aandelen.

Prospectus

Kiadis Pharma heeft een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding en de notering van haar aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, gedateerd op 16 juni 2015 (het “Prospectus”). Het Prospectus vormt een prospectus voor de toepassing van artikel 3 van richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”) en is opgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”) en de volgens de Wft afgekondigde regelgeving. Dit Prospectus is goedgekeurd door en ingediend bij de AFM en is voor paspoortdoeleinden gemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) overeenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn. Het Prospectus bevat een hoofdstuk genaamd “3. Risk Factors” en potentiële beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om alvorens een beslissing te nemen omtrent de Aanbieding, alle informatie in dit hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar op de website van Kiadis Pharma: www.kiadis.com/ipo en op de websites www.kbc.be/kiadis, www.kbcsecurities.be en www.bolero.be/nl/kiadis.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op klinisch onderzoek naar, en de ontwikkeling en de toekomstige commercialisatie van cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. Kiadis Pharma’s belangrijkste producten bevinden zich op dit moment in een klinische fase van ontwikkeling. De Vennootschap is van mening dat haar innovatieve producten potentieel een oplossing bieden voor de huidige risico’s en beperkingen van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

Hoewel HSCT momenteel voor veel patiënten geen reële optie is, wordt HSCT algemeen beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen. De Vennootschap verwacht dat, zodra er een oplossing is voor de huidige risico’s en beperkingen, HSCT de eerste keus kan worden bij de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen, waardoor zij met haar producten in een grote medische noodzaak kan voorzien.
ATIR101TM wordt op dit moment getest in een open-label fase II-studie bij patiënten met bloedkanker waarvoor geen passende donor is gevonden en waar een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid als stamceldonor voor HSCT wordt gebruikt.

Kiadis Pharma wordt gesteund door een groep vooraanstaande internationale investeerders, waaronder LSP, Alta Partners, Draper Esprit (voorheen DFJ Esprit), Quest for Growth

MedSciences Capital en NOM. Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar www.kiadis.com

Contactgegevens Vennootschap:
Manfred Rüdiger, CEO Kiadis Pharma
Tel. +31 20 314 02 50 communication@kiadis.com

Contactgegevens voor internationale pers en beleggers:
Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Lindsey Neville, Hendrik Thys Consilium Strategic Communications
Tel: +44 (0) 203 709 5708
Kiadis@consilium-comms.com
Ian Bickerton, Christa Nooitgedagt HuijskensBickerton
Tel. +31 (0) 20 685 5955 ian@huijskensbickerton.com

Belangrijke juridische informatie

Niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte verspreiding in of naar de Verenigde Staten (waaronder hun territoria en bezittingen, een staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of een rechtsgebied waar dit een schending van de relevante wetgeving van dat rechtsgebied zou opleveren. Deze aankondiging is geen prospectus en bevat of vormt geen aanbod tot de verkoop van, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied.
Dit bericht is geen aanbod tot de verkoop van, en geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van de effecten van Kiadis Pharma N.V. (de “Vennootschap”, en die effecten: de “Effecten”) in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

De Effecten zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act of 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht tenzij deze krachtens de Securities Act zijn geregistreerd of een vrijstelling voor deze registratie is verkregen. Er is geen sprake van een openbare uitgifte van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van Effecten op grond van de voorgenomen uitgifte is uitsluitend gedaan, en beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het prospectus dat in verband met die uitgifte in Nederland en België algemeen beschikbaar is gesteld. Kopieën van de Prospectus kunnen kosteloos worden verkregen via de website van de Vennootschap www.kiadis.com/ipo, en op de websites www.kbc.be/kiadis, www.kbcsecurities.be en www.bolero.be/nl/kiadis.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van “investment professionals” zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”), of (iii) ondernemingen met een hoog eigen vermogen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen en beheerders van omvangrijke trusts zoals beschreven in artikel 49 lid 2 van de Order, of (iv) andere personen aan wie dit bericht in overeenstemming met de Order op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd. Beleggingen en beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan uitsluitend open voor deze personen en uitsluitend deze personen kunnen hieraan deelnemen. Personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit bericht ontvangen (behoudens personen die onder (ii), (iii) of (iv) zoals bovengenoemd vallen) dienen niet op dit bericht te vertrouwen of naar aanleiding van dit bericht te handelen.